Handelsbetingelser hos Z:Live

Vores gode samarbejde med dig er vores vigtigste opgave. 
Derfor bedes du gennemlæse vores handelsbetingelser herunder.

Z:Live ApS handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser vedrører dit forhold med Z:Live ApS, hjemmesiden www.zlive.io og dennes platform, stillet tilgængelig af Z:Live ApS.

Læs venligst disse handelsbetingelser grundigt før du gør brug af produkter eller services som disse måtte omhandle.

Din adgang til og brug af Z:Live ApSs produkter og services sker på betingelsen af accept af disse handelsbetingelser. Handelsbetingelserne gør sig gældende for alle der måtte have adgang til Z:Live ApS produkter og services også hvis vedkommende der har adgang ikke er samme person, som indgik aftalen med Z:Live ApS. Ved at benytte Z:Live ApSs produkter og services accepteres handelsbetingelserne samt overholdelse af handelsbetingelserne så længe Kunden benytter sig af disse.
Accepteres betingelserne ikke, må Z:Live ApSs produkter eller services ikke benyttes.

Generelle oplysninger 

Z:Live ApS
Hovmarksvej 112
8700 Horsens
CVR nr.: 42084964
Telefon: +45 60 12 98 02
E-mail: info@zlive.io

Fortrolighed 

Parterne forpligter sig til at behandle al information omhandlende hinandens forhold, fortroligt. Derudover forpligter Parterne sig til ikke at videregive sådan fortrolig information til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse hertil fra den modstående Part og kun at anvende fortrolig information til det formål, der er beskrevet i aftalen. 

 

Som fortrolig information anses enhver information om parternes virksomhed, herunder parternes samarbejdspartnere, eller forretningsforhold, som Parterne har opnået kendskab til igennem deres samhandel, med undtagelse af oplysninger der er offentliggjort af Parterne. 

Intellektuel ejendom

De produkter og services der stilles til rådighed, herunder funktionalitet og funktioner er og vil forblive med eksklusiv rettighed til Z:Live ApS medmindre andet er skriftligt aftalt. 
Z:Live ApSs produkter og services er beskyttet under vilkår gældende i Danark, Europa og andre lande.

Z:Live ApSs produkter, services, navn eller andet må ikke bruges uden forudindgået skriftlig aftale og samtykke herom.

Links til andre websites

Z:Live ApSs produkter og services kan indeholde links til tredje-parts websites eller services, som ikke er ejet eller kontrolleret af Z:Live ApS.
Z:Live ApS har ingen kontrol over og påtager sig ikke ansvar for indhold, privatlivspolitik eller gøren af nogen tredje-parts websites eller services. 
Yderligere forstås det ved denne aftale af Z:Live ApS ikke kan holdes ansvarlig, hverken direkte eller indirekte, for skade eller tab som følge af eller i forbindelse med brug af tredje-parter. Vi anbefaler at Kunden læser eventuelle tredje-parts handelsbetingelser og privatlivspolitikker igennem før brug af disse.

Ansvarsfraskrivelse

Brugen af Z:Live ApSs produkter eller serivces er på Kundens egen risiko. De produkter, services og rådgivning der tilbydes, tilbydes på en “SOM BESET” og “SOM TILGÆNGELIG” basis.

Z:Live ApSs produkter og services tilbydes uden garantier af nogen art, hvad enten disse er specifikt beskrevet eller underforstået.
Z:Live ApS garanterer derfor ikke at Z:Live ApSs produkter og services s a) fungerer på alle tidspunkter, sikkert eller er tilgængelige på et givent tidspunkt eller sted; b) fejl, mangler og nedbrud vil blive udbedret; c) at brug af disse opfylder krav for Kunden.

Betaling og Abonnement 

Z:Live Aps modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard. 

 

Automatisk kortbetaling 

Aftale om automatisk kortbetaling indebærer, at kundens betalinger af abonnementer på produkter og services leveret af Z:Live ApS sker ved automatisk overførsel af fakturabeløbet fra kundens betalingskort til Z:Live ApS. Tilmelding til automatisk kortbetaling sker under bestillingen, eller efterfølgende efter prøveperioden. Kunden modtager en faktura pr. e-mail når der automatisk trækkes penge fra kundens konto, som følge af en bestilling. 

 

Ved indgåelse af aftale om automatisk kortbetaling accepterer kunden, at fakturabeløbet forfalder til betaling samme dag, som fakturaen udstedes. 

 

Det er kundens ansvar at sikre, at det tilmeldte betalingskort er gældende og at betalingskortoplysningerne opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende, som kan forhindre automatisk kortbetaling. Opdatering eller sletning af betalingskort oplysninger foretages i kontrolpanelet på zlive.io. Hvis kunden er tilmeldt automatisk kortbetaling, og den automatiske kortbetaling ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (eksempelvis hvis kortet er spærret, eller kunden afviser betalingen etc.), vil Z:Live ApS fremsende en faktura på normalvis via e-mail. Fakturaens forfaldsdato vil være fastsat til fakturaens udstedelsesdato. Såfremt kunden undlader at betale fakturabeløbet, er Z:Live ApS berettiget til at fremsende en rykker til kunden. Kunden hæfter for alle betalinger, der gennemføres automatisk og Z:Live ApS er berettiget til at pålægge rykkerskrivelser gebyrer. Såfremt kunden ikke betaler efter afsendelse af rykkere, er Z:Live ApS berettiget til at lukke kundens Løsning, hvorefter Z:Live ApSs betingelser må anses for misligholdt og derved ophører de rettigheder Kunden før har haft ifb. med adgang til Z:Live ApSs produkter og services. 

Ønsker kunden efterfølgende igen at benytte sig af Z:Live ApSs produkter og services, vil der blive foretaget en vurdering om Z:Live ApS ønsker at have Kunden som kunde igen. Denne vurdering er endegyldig og kan ikke efterfølgende gøres om for hverken Kunden eller Z:Live ApS, medmindre Kunden på ny misligholder aftalen.

Priser og gebyrer 

Alle Z:Live ApSs priser er oplyst i danske kroner og ekskl. moms. 

Z:Live ApS tager forbehold for tastefejl, prisændringer, udgåede varer samt leverancesvigt fra underleverandører. 

Ved fremsendelse af faktura via e-mail tillægges intet administrationsgebyr. Ved fremsendelse af faktura via EAN eller Post Nord tillægges et administrationsgebyr på kr. 29 ekskl. moms. Ved betaling via Betalingsservice tillægges et administrationsgebyr på kr. 6,50 ekskl. moms. 

 

Z:Live ApS kan regulere alle priser og gebyrer med minimum en måneds varsel. Kunden er forpligtet til at betale den regulerede pris, men kan dog vælge at opsige aftalen skriftligt i henhold til de gældende opsigelsesvarsler. En varslet prisændring vil træde i kraft fra den næstkommende abonnementsperiode. 

 

Produkt 

Z:Live ApS services og produkter leveres som software-as-a-service. Kunden betaler for licens til at anvende softwaren installeret på leverandørens system. Der skal ikke installeres software hos kunden, da alle services og produkter hos Z:Live ApS ligger i skyen, ligesom der heller ikke gives adgang eller ejerskab over programmets kildekode. 

Z:Live ApSs services og produkter er udviklet til brug på digitale enheders browsere, herunder specifikt Google Chrome, Safari, Microsoft Edge samt Firefox. Det er kundens ansvar at anvende seneste versioner af browsere .

 

Kundens ansvar 

Kunden er forpligtet til at overholde god skik og orden ved anvendelsen af Z:Live ApS services og produkter. God skik og orden betyder bredt fortolket, at kunden ikke må benytte Z:Live ApS ydelser til at bryde dansk lovgivning eller på nogen måde genere andre virksomheder eller privatpersoner. Hvis kunden er usikker på om en handling på Løsningen er tilladt, er det kundens ansvar at kontakte Z:Live ApS og efterspørge anvisning herom. 

 

Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret over for Z:Live ApS, så adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er gyldige og up to date. 

 

Kunden er indforstået med at skulle overholde alle gældende love og regler i forbindelse med kundens forretning. Kunden er ligeledes indforstået med, at Z:Live ApS ikke udøver nogen kontrol af indholdet af den information som kunden udsender fra Z:Live ApS services eller produkter, og at det udelukkende er kundens ansvar at sikre, at det data, som kunden sender og modtager, overholder alle gældende love og regler. 

 

Z:Live ApS rettigheder 

Z:Live ApS har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre produkter fra sine pris-og produktlister. 

 

Z:Live ApS er berettiget til at vurdere, hvorvidt kunden benytter Z:Live ApSs produkter, services og rådgivning efter hensigten. Såfremt kunden overbelaster den udbudte service i en sådan grad, at det påvirker Z:Live ApS platform uhensigtsmæssigt, kan Z:Live ApS til enhver tid midlertidigt lukke for adgangen til den pågældende service uden varsel. 

Z:Live ApS bestræber sig altid på at kontakte kunden, med henblik på at justere kundens forbrug eller tilbyde kunden en anden Løsning. Såfremt kunden ikke ønsker at justere forbruget eller acceptere en alternativ Løsning hos Z:Live, er Z:Live ApS berettiget til at opsige kundens Løsning med en måneds varsel fra d. 1. i en måned. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes af Z:Live ApS opsigelse grundet ovenstående omstændigheder, er kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt. 

Hvis en af Z:Live ApSs services, produkter eller lignende benyttes til udsendelse af spam, phishing el. lign. forbeholder Z:Live ApS sig retten til midlertidigt at lukke for adgang til disse uden varsel, indtil problemet er udbedret. Dette er også gældende selv om ejeren af produktet ikke er bekendt med nævnte misbrug eller er direkte ansvarlig for det. 

 

Z:Live ApS forbeholder sig ret til at opsige en kundes igangværende services med 30 dages skriftligt varsel. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes som følge af Z:Live ApS opsigelse, er kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

 

I tilfælde af ændringer i lovgivningen eller de i medfør af denne udstedte regler og tilladelser, samt ved pålæg om ændringer fra en myndighed kan Z:Live ApS uden varsel ændre kundens rettigheder og pligter ifølge betingelserne, uden at kunden herved har krav på nogen form for kompensation. 

 

Z:Live ApSs ansvar 

Z:live ApS kan ikke holdes ansvarlig for at kontrollere validiteten af evt. genskabte data. Z:Live ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab, såfremt kundens data ikke kan genskabes fra backup grundet manglende validitet af disse. 

Z:Live ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til/fra kunden fra Løsningen eller som følge af kundens tab af personlige data eller software. Z:Live ApS kan ligeledes heller ikke holdes erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. 

Z:Live ApS kan ikke holdes erstatningsansvarlig for nogen form for indirekte tab eller følgeskader over for den anden Part eller tredjemand, herunder dennes koncernselskaber, forhandlere, kunder eller andre interessenter, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos Z:Live ApS. 

 

Z:Live ApS tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. Z:Live ApS er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. Sådanne driftsafbrydelser vil så vidt muligt blive varslet forinden. 

Opsigelse 

En abonnementsaftale bliver automatisk forlænget, medmindre kunden opsiger Abonnementsaftalen senest dagen inden abonnementsperiodens udløb. 

Z:Live ApS refunderer ikke betalinger, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode. 

Alle opsigelser skal ske skriftligt til Z:Live ApS. 

En opsigelse er først gyldig, når Z:Live ApS skriftligt har bekræftet opsigelsen. 

 

Erstatning

Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Erstatning og eventuelt bodsbeløb tilsammen er begrænset til løsningsvederlaget. 

Z:Live ApS er ikke ansvarlig for følgende former af tab ved brug af Z:Lives produkter, services eller rådgivning herom: 

· Driftstab eller indirekte tab 

· Kundens lønudgifter til eget personale og eksterne omkostninger til inddatering af tabte data og reetablering af systemer. 

· Kundens udgifter til ekstern konsulent- og rådgivningsassistance. 

· Kundens tab af fortjeneste og/eller goodwill. 

Klager

Hvis du som kunde ønsker at indgive en klage til Z:Live ApS, kan dette gøres ved at sende en mail til info@zlive.io